1 2 3
slider by WOWSlider.com v8.8

mitsubishi, MR-JE-20B, nhập khẩu chính hãng

2.000 VND

05/07/2022 11:28:44

TD198859

Thông tin sản phẩm: Brand: Mitsubishi Model: mr-je-20b MDS-CH-SP-150 MDS-CH-V2-2010 MDT-1216-03 MDT-1283-02 MDT -1283B-1A MDT-925PS BKO-NC6121 MDT-962B-4A MELDAS C3(MR-S11-700) MMF-04D05DM-R MMF-08C24DS BKO-C2460-H07 MMF-12B24DH-R00 MR18-DC MR-BAT MR-C10A-B02 MR-J2-100CT MR-J2-200CT MR- J2-20CT MR-SC-102T MR-J2S-40B-EE085 MR-J2-350CT MR-J2-40CT MR-J2-60CT MR-JHSCBL2M-H MR-S1-100-E01 MR-S11-100-E01 MR-S11-103-E01 MR-S11-200- E01 MR-S11-300-E01 MR-S11-33-E01 MR-S11-40-E01 MR-S11-80-E01 MR-S1-200-E31 MR-S12-100A-E01 MR-S12-100B-E01 MR-S12-13A-E01 MR-S12-33A-E01 MR-S12-40A-E01 MR-S12-40B-E01 MR-S12-80A-E01 MR-S1-300-E01 MR-S1-80-E01 MR-S2-100B-E01 MR-S3-100AA-E01 MR-S3-100AB-E01 MR-S3-100BB-E01 MR-S3-33AA-E01 MR-S3-33AA-Z33 MR-S3-40AA-E01 MR -S3-40AB-E01 MR-S3-80AA-E01 MR-S3-80AB-E01 MR-S3-80BB-E01 MR-E-10AG-KH003 MR-E-10A-QW003 MR-E-10AG-QW003 MR-E-20A-KH003 MR-E-20AG-KH003 MR-E-20A-QW003 MR-E-20AG-QW003 MR-E-40A-KH003 MR-E-40AG-KH003 MR-E-40A-QW003 MR-E-40AG-QW003 MR-E-70A-KH003 MR-E-70AG-KH003 MR-E-70A-QW003 MR-E-70AG-QW003 MR-E-100A-KH003 MR-E-100AG-KH003 MR-E-100A-QW003 MR-E-100AG-QW003 MR-E-200A-KH003 MR-E-200AG-KH003 MR-E-200A-QW003 MR-E-200AG-QW003 MR-JE-10A, MR-JE-10B, MR-JE 0.2Kw: MR-JE-20A, MR-JE-20B, MR-JE 0.4Kw: MR-JE-40A, MR-JE-40B, MR-JE 0.75Kw: MR-JE-70A, MR-JE-70B, MR-JE 1Kw: MR-JE-100A, MR-JE-100B, MR-JE 1.5Kw: MR-JE-200A, MR-JE-200B, MR-JE 2Kw: MR-JE-200A, MR-JE-200B, MR-JE 3Kw: MR-JE-300A, MR-JE-300B, MR-JE 10A MR-JE 20A MR-JE 40A MR-JE 70A MR-JE 100A MR-JE 200A MR-JE 300A MR-JE 10B MR-JE 20B MR-JE 40B MR-JE 70B MR-JE 100B MR-JE 200B MR-JE 300B MR-JE 10C MR-JE 20C MR-JE 40C MR-JE 70C MR-JE 100C MR-JE 200C MR-JE 300C MR-JE 10AS MR-JE 20AS MR-JE 40AS MR-JE 70AS MR-JE 100AS MR-JE 200AS MR-E-10A-KH003 MR-E-10AG-KH003 MR-E-10A-QW003 MR-E-10AG-QW003 MR-E-20A-KH003 MR-E-20AG-KH003 MR-E-20A-QW003 MR-E-20AG-QW003 MR-E-40A-KH003 MR-E-40AG-KH003 MR-E-40A-QW003 MR-E-40AG-QW003 MR-E-70A-KH003 MR-E-70AG-KH003 MR-E-70A-QW003 MR-E-70AG-QW003 MR-E-100A-KH003 MR-E-100AG-KH003 MR-E-100A-QW003 MR-E-100AG-QW003 MR-E-200A-KH003 MR-E-200AG-KH003 MR-E-200A-QW003 MR-E-200AG-QW003 MR-J2 10A MR-J2 10A1 MR-J2 10B MR-J2 20A MR-J2 20A1 MR-J2 20B MR-J2 40A MR-J2 40B MR-J2 40A1 MR-J2 60A MR-J2 60B MR-J2 100A MR-J2 70B MR-J2 100B MR-J2 200A MR-J2 200B MR-J2 350A MR-J2 350B MR-J5-10G MR-J5-20G MR-J5-40G MR-J5-60G MR-J5-70G MR-J5-100G MR-J5-200G MR-J5-350G MR-J5W2-22G MR-J5W2-44G MR-J5W2-77G MR-J5W2-1010G MR-J5W3-222G MR-J5W3-444G MR-J5-10A MR-J5-20A MR-J5-40A MR-J5-60A MR-J5-70A MR-J5-100A MR-J5-200A MR-J5-350A MR-J4-100A MR-J4-100A4 MR-J4-100B MR-J4-100B4 MR-J4-10A MR-J4-10A-RJ MR-J4-10B MR-J4-11KA MR-J4-11KA4 MR-J4-11KB MR-J4-15KA MR-J4-15KA4 MR-J4-15KB MR-J4-200A MR-J4-200B MR-J4-20A MR-J4-20B MR-J4-22KA MR-J4-22KB MR-J4-350A MR-J4-350B MR-J4-40A MR-J4-40B MR-J4-500A MR-J4-500B MR-J4-60A MR-J4-60B MR-J4-700A MR-J4-700B MR-J4-70A MR-J4-70B MR-J2S-40A MR-J2S-40A1 MR-J2S-40B MR-J2S-40B-EE006 MR-J2S-40B-EE085 MR-J2S-40B-PY096 MR-J2S-40B-PY135 MR-J2S-40CP MR-J2S-500A MR-J2S-500B-S179T031 MR-J2S-500CP MR-J2S-60A MR-J2S-60CP MR-J2S-700CP MR-J2S-70A MR-J2S-70B-EB MR-J2S-70B-EE006 MR-J2S-70B-EE085 MR-J2S-70B-EG127 MR-J2S-70B-PY096 MR-J2S-70B-PY135 MR-J2S-70B-PZ009671 MR-J2S-70B-PZ009U53 MR-J2S-70B-PZ009U671 MR-J2S-70B-S009U618 MR-J2S-70B-S030 MR-J2S-70B-S255 MR-J2S-70B-T004 MR-J2S-70B-U006 MR-J2S-70CP MR-J2S-10A MR-J2S-10B MR-J2S-10A1 MR-J2S-10B1 MR-J2S-20A MR-J2S-20B MR-J2S-20A1 MR-J2S-20B1 MR-J2S-40A MR-J2S-40B MR-J2S-40A1 MR-J2S-40B1 MR-J2S-60A MR-J2S-60B MR-J2S-60A4 MR-J2S-60B4 MR-J2S-70A MR-J2S-70B MR-J2S-100A MR-J2S-100B MR-J2S-100A4 MR-J2S-100B4 MR-J2S-200A MR-J2S-200B MR-J2S-200A4 MR-J2S-200B4 MR-J2S-350A MR-J2S-350B MR-J2S-350A4 MR-J2S-350B4 MR-J2S-500A MR-J2S-500B MR-J2S-500A4 MR-J2S-500B4 MR-J2S-700A MR-J2S-700B MR-J2S-700A4 MR-J2S-700B4 MR-J2S-11KA MR-J2S-11KB MR-J2S-11KA4 MR-J2S-11KB4 MR-J2S-15KA MR-J2S-15KB MR-J2S-15KA4 MR-J2S-15KB4 MR-J2S-22KA MR-J2S-22KB MR-J2S-22KA4 MR-J2S-22KB4 MR-J2S-30KA MR-J2S-30KB MR-J2S-30KA4 MR-J2S-30KB4 MR-J4W2-0303B6 MR-J4W2-0303B6-EB MR-J4W2-22B MR-J4W2-22B-ED MR-J4W2-22B-EG MR-J4W2-44B-ED MR-J4W2-44B-EG MR-J4W2-77B MR-J4W2-77B-ED MR-J4W2-77B-EG MR-J4W2-1010B MR-J4W2-1010B-ED MR-J4W2-1010B-EG MR-J4W2-222B MR-J4W2-222B-ED MR-J4W2-222B-EG MR-J4W2-444B MR-J4W2-444B-ED MR-J4W2-444B-EG MR-J4W3-22B MR-J4W3-22B-ED MR-J4W3-22B-EG MR-J4W3-44B MR-J4W3-44B-ED MR-J4W3-44B-EG MR-J4W3-77B MR-J4W3-77B-ED MR-J4W3-77B-EG MR-J4W3-1010B MR-J4W3-1010B-ED MR-J4W3-1010B-EG MR-J4W3-222B MR-J4W3-222B-ED MR-J4W3-222B-EG MR-J4W3-444B MR-J4W3-444B-ED MR-J4W3-444B-EG MR-J2S-40A MR-J2S-40A1 MR-J2S-40B MR-J2S-40B-EE006 MR-J2S-40B-EE085 MR-J2S-40B-PY096 MR-J2S-40B-PY135 MR-J2S-40CP MR-J2S-500A MR-J2S-500B-S179T031 MR-J2S-500CP MR-J2S-60A MR-J2S-60CP MR-J2S-700CP MR-J2S-70A MR-J2S-70B-EB MR-J2S-70B-EE006 MR-J2S-70B-EE085 MR-J2S-70B-EG127 MR-J2S-70B-PY096 MR-J2S-70B-PY135 MR-J2S-70B-PZ009671 MR-J2S-70B-PZ009U53 MR-J2S-70B-PZ009U671 MR-J2S-70B-S009U618 MR-J2S-70B-S030 MR-J2S-70B-S255 MR-J2S-70B-T004 MR-J2S-70B-U005 MR-J2S-70B-U006 MR-J2S-70CP MR-J3-100A MR-J3-100A4 MR-J3-100B MR-J3-100B4 MR-J3-10A MR-J3-10A1 MR-J3-10B MR-J3-10B1 MR-J3-11KA MR-J3-11KA4 MR-J3-11KB MR-J3-11KB4 MR-J3-15KA MR-J3-15KA4 MR-J3-15KB MR-J3-15KB4 MR-J3-200A MR-J3-200A4 MR-J3-200B MR-J3-200B4 MR-J3-20A MR-J3-20A1 MR-J3-20B MR-J3-20B1 MR-J3-22KA MR-J3-22KA4 MR-J3-22KB MR-J3-22KB4 MR-J3-30-DUKA MR-J3-30-DUKA4 MR-J3-350A MR-J3-350A4 MR-J3-350B MR-J3-350B4 MR-J3-40A MR-J3-40A1 MR-J3-40B MR-J3-40B1 MR-J3-500A MR-J3-500A4 MR-J3-500B MR-J3-500B4 MR-J3-60A MR-J3-60A4 MR-J3-60B MR-J3-60B4 MR-J3-700A MR-J3-700A4 MR-J3-700B MR-J3-700B4 MR-J3-70A MR-J3-70B MR-J2-40A MR-J2-40B MR-J2-40A1 MR-J2-350B Công ty HOÀNG ANH PHƯƠNG - Chuyên cung cấp các thiết bị và phụ kiện ngành điện, đđiện tự động hóa như: Mitsubishi, Omron, Siemens, Panasonic, Festo, Norgen và cácsản phẩm theo máy. Vì là hàng nhập nên có giá cực kì tốt. Giá bao luôn thị trường Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau: - Hàng chính hãng - Mới 100% - Bảo hành 12 tháng - Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1 - Giá thành cạnh tranh trên thị trường - Hậu mãi sau mua hấp dẫn - Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng - chuyên nghiệp - Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay với em ạ: Ms.Trúc Tel: 0931202712 Zalo: 0931202712 Email: hoanganhphuong011@gmai.com Webside: codientucongnghiep.blogspot.com Công Ty TNHH Hoàng Anh Phương Văn phòng: Số 15, Đường E, KDC Him Lam Phú Đông, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Cảm ơn Anh Chị đã quan tâm. #PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien#relay#khoidongtu Mitsubishi, beckhoff, omron, SMC, Festo, takex, panasonic, ABB, CKD, parker, koyo, Norgren, keyence, Fuji, LS, Toshiba, Idec, Siemens, sino, Axe, Hanyoung, Chint, Tamagawa, Togami, Optex, CNC, Honeywell, Balluff, Baumer, Sunx, sick, Lenze, Leuze, Yaskawa, Pro-face, Rexroth, Weintek, Gefran, Samkoon, phoenix, Eaton, Delta, Pilz. Ifm, wago, Schneider, Turck, Biến tần, màn hình, servo, driver, mô đun, thắng từ, xy lanh, van điện từ, cảm biến, camera, Fisher,yako, ...

Khu vực

Toàn quốc

Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:


MÁCH BẠN CÁCH TIẾP CẬN NHIỀU KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG HƠN

✅ Chỉ với 1000 Đồng, Tin đăng của bạn dễ dàng tiếp cận nhiều Khách hàng nhanh chóng Tìm hiểu thêm...

✅ Quảng cáo bài viết Thương Hiệu, Sản phẩm, Dịch vụ top 1 Google giá rẻ Tìm hiểu thêm...


Nạp tiền vào Tài khoản của bạn.

--------------------------------------

Tuyết Ngân
Xem trang

Bình Dương

mitsubishi, MR-JE-20B, nhập khẩu chính hãng
Tránh đưa lại sản phẩm cho người bán sau khi đã trả tiền.

Đăng tin mua bán rao vặt miễn phí

  • Với hơn 10000+ người dùng tin tưởng sử dụng
  • Tin VIP 1

Tin đăng liên quan

icon zalo